Kirmani at mga balahibo

At sinabi ni al-Kirmani, ang mga balahibo ay isang pinuno ng sukat ng kanyang kasaganaan .